FIR D’ZUKUNFT VU LËTZEBUERG AN EIS NÄCHST GENERATIOUNEN

 

D’Zukunft mécht oft engem Angscht. Zemools wann ee Jong ass, an net genau weess wou am Liewen een drun ass. Ech hunn och missten duerch sou eng Phase vu Ongewëssheete goen a mech mat enger Rei vu Froe beschäftegen.

D’Zukunft bedeit fir mech de Studium, d’Bourse, de spéidere Beruff a firwat net eng Wunneng oder eng Famill?

Ech selwer sinn een zukunftsorientéierte Mënsch, an

sinn dovunner iwwerzeegt, dat mer nëmmen zesummen als Gesellschaft de Wee fir d’Zukunft kënne meeschteren.

Dofir ass et immens noutwenneg dat een zesummen d’Zieler fir d’Zukunft vu Lëtzebuerg festleet, an duerch ee jonken an dynamesche Vertrieder, dëst zur Realitéit mécht!

D’Zukunft mecht oft engem angscht. Zumols wann een Jong ass, an net genau wees wou am Liewen een drun ass. Ech hunn och missten duerch sou eng Phase vu Ongewëssheeten goen a mech mat enger Rei vu Froen beschäftegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *