ZUKUNFT VU LËTZEBUERG

FIR D’ZUKUNFT VU LËTZEBUERG AN EIS NÄCHST GENERATIOUNEN   D’Zukunft mécht oft engem Angscht. Zemools wann ee Jong ass, an net genau weess wou am Liewen een drun ass. Ech hunn och missten duerch sou eng Phase vu Ongewëssheete goen a mech mat enger Rei vu Froe beschäftegen. D’Zukunft bedeit fir mech de Studium, d’Bourse, de spéidere Beruff a firwat net […]