Unser Fokus liegt eher auf den Menschen, die unter dem Klimawandel leiden

(Foto: Editpress/Didier Sylvestre)

Die Sozialdemokratie steckt europaweit in der Krise. Auch in Luxemburg musste die LSAP in den vergangenen Jahren eine Wahlschlappe nach der anderen hinnehmen. Im Interview sprechen Georges Sold (27) und Amir Vesali (23), Präsident und Generalsekretär der Jugendorganisation „Jonk Sozialiste Lëtzebuerg“ (JSL), über das Nachwuchsproblem ihrer Mutterpartei und erklären, weshalb die Grünen „eigentlich alles richtig machen“, sie sich […]

ZUKUNFT VU LËTZEBUERG

FIR D’ZUKUNFT VU LËTZEBUERG AN EIS NÄCHST GENERATIOUNEN   D’Zukunft mécht oft engem Angscht. Zemools wann ee Jong ass, an net genau weess wou am Liewen een drun ass. Ech hunn och missten duerch sou eng Phase vu Ongewëssheete goen a mech mat enger Rei vu Froe beschäftegen. D’Zukunft bedeit fir mech de Studium, d’Bourse, de spéidere Beruff a firwat net […]