Categories
Discours

Eng nei Heemecht – Ried op der AG vum CLAE

Dir Damen an Dir Hären,

Ech wëll vun dëser Platz Iech ee Grousse MERCI soen fir är Invitatioun an är EEMOLEG AARBECHT, déi dir all Joers leescht mam BAZAR INTERNATIONAL. Et ass een EVENT,

« D’Integratioun » ass e Wuert, wat een dacks héiert, vläicht esou oft, dat di richteg Bedeitung dovunner heiansdo engem aus dem Kapp geet !

Op “Integratioun” oder “Inclusioun”, den Ënnerscheed ass kloer, méis se bleiwen EIDEL WIEDER wa keng Aktioun hannendrun stécht. Komm mer vergiessen net dat Integratioun een DIALOG ass, dowéinst, missten Aktiounen vu béid Säite kommen.

Dofir, erlabe ech mer, Iech eng kleng Skizze ze maan, wéi ech « D’Integratioun » gesi a wéi ech se selwer materliewt hunn…. :

Dëst Joer sinn et ganz genee 12 Joer hier, dat ech als en Jonken, gebiertegen Iraner, eng nei Welt gesi hunn. Vu Gréng Hiwwelen aus dem Norden, bis op Wéngerten vun der Mouselle oder eis d’Minette wat ons Land sou räich gemaach huet! De Jonke Mann an der neier Welt, misst net nëmmen ENG NEI Sprooch, méis direkt der 3 léiere. (Firwat och net, gell…)

Et huet ee misste nei Traditioune a Gewunnechte entdecke:

  • Vu Kniddelen bis op Gromperekichelcher
  • D’Gedichter vu Michel Lentz bis op de “Reenert” vu Michel Rodange
  • Vu “Feierwon” bis op “Mir wëllen Iech ons Heemecht weisen”, an an an an…

Sou Momenter si schéi, et gesäit ee wéi “vielfälteg” a “faarweg” ons Land ass!

Genau sou schéi wéi d’Integratioun ka sinn, genau sou schwiereg ka se och sinn, mat manner schéin Momenter:

  1. D’Verlaange no der “grousser Famill”, déi een net méi onbedéngt bei sech huet.
  2. D’Sprooch-Barrièren am Ufank, fir Kontakt mam Noper opzehuelen.
  3. D’Virurteeler déi heiansdo engem “wéi dinn”.
  4. D’Sich no enger “Wunneng” fir aus dem “Foyer” erauszekommen.
  5. De PAP den deemools keng Aarbecht fanne konnt, den och seng Schwieregkeeten hat fir mam RMG seng Famill iwwert Waasser ze halen. Fir mannst ze iwwerliewen..
  6. Ee Schoulsystem den nëmmen op “Lëtzebuerger Kanner” vu virun leschte Joerhonnert zou geschnidden wor, a wéineg Fräiraum fir di aner gelooss huet. Hautdesdaags kéint sech souguer d’Fro stellen op de System, iwwerhaapt iergendengem passt!
  7. Oder dat ESSENTIELL RECHT, wat quasi inexistent ass, fir sech am POLITESCHE LIEWEN anzebréngen, fir ee Wuert MATZESCHWÄTZEN.

Fir Kloertext ze schwätze, all di Problemer déi ech opgezielt hu, si réel a hänken haaptsächlech vum läschten an den ESSENTIELLE PUNKT vu POLITESCHER MATSPROOCHERECHT of.

Dir Damen an Dir Hären, erlaabt mer w.e.g dat ech Iech een Deel vum Artikel 9 aus der Verfassung zitéieren:

Alinéa 3:

la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois”.

Wéi Der gesitt, Et ass eng Fro vu politescher Courage! Ech si frou, dat mer souvill haut Politiker hei setzen hunn, well de Ball läit elo bei Iech…!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *