Categories
News Politesch Positionen

COVID19: „Wéi gesot, et kascht, wat et kascht“- Mir bezuele jo (net)

Amir Vesali, Jim Hirtt, Max Molitor.
 1. mike / 

  Se serait déjà pas mal si tous les fonctionnaires européens payeraient des impôts et sécurité social comme les employés privés,et puis nos fontionnaires luxbg.renoncent à leur 13ème mois,vu les salaires.Et n’oublions pas que beaucoup de grandes sociétés ne payent qu’un impôt dérisoire….

Categories
Interviews Politesch Positionen

Unser Fokus liegt eher auf den Menschen, die unter dem Klimawandel leiden

Die Sozialdemokratie steckt europaweit in der Krise. Auch in Luxemburg musste die LSAP in den vergangenen Jahren eine Wahlschlappe nach der anderen hinnehmen. Im Interview sprechen Georges Sold (27) und Amir Vesali (23), Präsident und Generalsekretär der Jugendorganisation „Jonk Sozialiste Lëtzebuerg“ (JSL), über das Nachwuchsproblem ihrer Mutterpartei und erklären, weshalb die Grünen „eigentlich alles richtig machen“, sie sich trotzdem bei den Sozialdemokraten engagieren und sich gerade deshalb mehr Unterstützung von der Parteileitung wünschen.

 

Tageblatt: In einer Pressemitteilung hat die JSL vergangene Woche gefordert, dass die Regierung ein Referendum in Erwägung ziehen sollte, in dem den Bürgern die Wahl gelassen wird, ob sie Teil einer konstitutionellen Monarchie bleiben oder sich einer demokratischen Republik öffnen wollen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Amir Vesali: Nach der Analyse des Waringo-Berichts haben wir entschieden, dass es in unserer heutigen modernen Gesellschaft durchaus angebracht ist, die Bürger um ihre Meinung zu fragen. Wir wissen, dass viele Menschen sich noch zur Monarchie bekennen, doch das ändert nichts daran, dass die Frage nach Monarchie oder Republik berechtigt ist. Wir wollten damit nicht um jeden Preis die Republik durchsetzen, sondern der Bevölkerung den Puls fühlen.

Georges Sold: Es war von Beginn an abzusehen, dass die Monarchie mit Samthandschuhen angefasst werden würde. Kurz nach Veröffentlichung des Waringo-Berichts war der richtige Moment, um solch einen Vorstoß zu wagen.

Die Mutterpartei scheint sich uneins zu sein, was sie von dieser Forderung halten soll. War die Mitteilung mit der Parteileitung abgesprochen?

G.S.: Nein, wir sind eine unabhängige Unterorganisation der LSAP und äußern unsere freie Meinung. Wir halten nur selten Rücksprache mit der Partei.

Hat die Parteileitung Sie wegen dieses Vorstoßes kritisiert?

G.S.: Überhaupt nicht. Es liegt aber wohl daran, dass viele Sozialisten keine großen Monarchisten sind.

A.V.: Einige hatten sich wohl von unserer Mitteilung distanziert und darauf hingewiesen, dass das nicht im Koalitionsabkommen steht. Wir wollten aber lediglich eine Prinzipienfrage stellen. Ich glaube, es wäre auch nicht angebracht gewesen, wenn die LSAP sich komplett gegen unseren Vorschlag gestellt hätte.

Die LSAP bemüht sich zwar, wird ihr Altherren-Image aber nicht richtig los. Wie kommt ein junger Mensch auf die Idee, sich gerade bei der LSAP zu engagieren?

G.S.: Für mich war es eine Prinzipienfrage. Ich war schon immer Sozialist und konnte mich mit diesen Werten identifizieren. Deshalb bin ich mit 16 Jahren der LSAP beigetreten. Die Frage sollte eher lauten, wieso ich nicht aus der Partei ausgetreten bin (lacht). Ich muss gestehen, dass ich oft darüber gedacht habe, aber was wäre die Alternative gewesen? Ich hätte zu „déi Lénk“ wechseln können. Schließlich habe ich mich dann aber dazu entschieden, dabei zu helfen, die LSAP wieder aufzubauen und sie zu retten.

A.V.: Bei mir war es auch eine Prinzipienfrage. Viele junge Menschen, die politisch aktiv werden wollen, gehen heute zu den Grünen. Ich finde aber, dass eine sozialistische Partei wichtig ist und durchaus ihre Daseinsberechtigung hat. Für mich war es kein Argument, dass sie bei den Wahlen kontinuierlich an Zustimmung verloren haben. Es hat mich eher gereizt, das System von innen zu verbessern, damit wir irgendwann wieder stolz auf unsere Ergebnisse sein können.

Weiter lesen…

Categories
Discours

Eng nei Heemecht – Ried op der AG vum CLAE

Dir Damen an Dir Hären,

Ech wëll vun dëser Platz Iech ee Grousse MERCI soen fir är Invitatioun an är EEMOLEG AARBECHT, déi dir all Joers leescht mam BAZAR INTERNATIONAL. Et ass een EVENT,

« D’Integratioun » ass e Wuert, wat een dacks héiert, vläicht esou oft, dat di richteg Bedeitung dovunner heiansdo engem aus dem Kapp geet !

Op “Integratioun” oder “Inclusioun”, den Ënnerscheed ass kloer, méis se bleiwen EIDEL WIEDER wa keng Aktioun hannendrun stécht. Komm mer vergiessen net dat Integratioun een DIALOG ass, dowéinst, missten Aktiounen vu béid Säite kommen.

Dofir, erlabe ech mer, Iech eng kleng Skizze ze maan, wéi ech « D’Integratioun » gesi a wéi ech se selwer materliewt hunn…. :

Dëst Joer sinn et ganz genee 12 Joer hier, dat ech als en Jonken, gebiertegen Iraner, eng nei Welt gesi hunn. Vu Gréng Hiwwelen aus dem Norden, bis op Wéngerten vun der Mouselle oder eis d’Minette wat ons Land sou räich gemaach huet! De Jonke Mann an der neier Welt, misst net nëmmen ENG NEI Sprooch, méis direkt der 3 léiere. (Firwat och net, gell…)

Et huet ee misste nei Traditioune a Gewunnechte entdecke:

 • Vu Kniddelen bis op Gromperekichelcher
 • D’Gedichter vu Michel Lentz bis op de “Reenert” vu Michel Rodange
 • Vu “Feierwon” bis op “Mir wëllen Iech ons Heemecht weisen”, an an an an…

Sou Momenter si schéi, et gesäit ee wéi “vielfälteg” a “faarweg” ons Land ass!

Genau sou schéi wéi d’Integratioun ka sinn, genau sou schwiereg ka se och sinn, mat manner schéin Momenter:

 1. D’Verlaange no der “grousser Famill”, déi een net méi onbedéngt bei sech huet.
 2. D’Sprooch-Barrièren am Ufank, fir Kontakt mam Noper opzehuelen.
 3. D’Virurteeler déi heiansdo engem “wéi dinn”.
 4. D’Sich no enger “Wunneng” fir aus dem “Foyer” erauszekommen.
 5. De PAP den deemools keng Aarbecht fanne konnt, den och seng Schwieregkeeten hat fir mam RMG seng Famill iwwert Waasser ze halen. Fir mannst ze iwwerliewen..
 6. Ee Schoulsystem den nëmmen op “Lëtzebuerger Kanner” vu virun leschte Joerhonnert zou geschnidden wor, a wéineg Fräiraum fir di aner gelooss huet. Hautdesdaags kéint sech souguer d’Fro stellen op de System, iwwerhaapt iergendengem passt!
 7. Oder dat ESSENTIELL RECHT, wat quasi inexistent ass, fir sech am POLITESCHE LIEWEN anzebréngen, fir ee Wuert MATZESCHWÄTZEN.

Fir Kloertext ze schwätze, all di Problemer déi ech opgezielt hu, si réel a hänken haaptsächlech vum läschten an den ESSENTIELLE PUNKT vu POLITESCHER MATSPROOCHERECHT of.

Dir Damen an Dir Hären, erlaabt mer w.e.g dat ech Iech een Deel vum Artikel 9 aus der Verfassung zitéieren:

Alinéa 3:

la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois”.

Wéi Der gesitt, Et ass eng Fro vu politescher Courage! Ech si frou, dat mer souvill haut Politiker hei setzen hunn, well de Ball läit elo bei Iech…!

 

Categories
Politesch Positionen

No Green without Red

Zu Gast beim “lëtzebuerger Land” – 13 septembre 2019

Il est grand temps d’assumer le fait que la crise écologique renforce déjà actuellement et creusera davantage les inégalités. Afin d’éviter une « vraie crise sociétale », il est impératif de combattre ces inégalités à différents niveaux.

Une première approche serait de combattre la crise écologique, respectivement de changer les modes de vie et de financer une transition écologique par l’introduction d’un modèle fiscal incitant à un comportement écologique.

Problème : une taxation « simple » comme par exemple une augmentation des taxes sur les carburants affecte directement le pouvoir d’achat et pèse donc plus particulièrement sur les ménages les moins aisés. D’ailleurs ces ménages n’ont souvent pas les moyens de recourir à des voitures moins polluantes. Ainsi une augmentation des taxes le fuel a le même effet anti-distributif. Il va de soi que les rénovations énergétiques sont, à vrai dire, toujours pas à la portée de tout le monde.

“Une fiscalité écologique qui ne pénalise pas ou pas exclusivement les ménages les plus fragiles passe par une redistribution et donc par une réflexion générale sur la justice fiscale.”

Qui dit justice fiscale, aussi et surtout au Luxembourg, dit imposition complètement déséquilibrée entre revenus du travail, dont les salaires, et les revenus du capital et de la propriété, intérêts, dividendes, etc.

La génération de recettes, susceptibles de servir à une transition écologique sociale pourrait être atteinte par la taxation adaptée des grandes propriétés immobilières, donc par la réforme des droits de succession.

Historiquement et théoriquement l’impôt sur l’héritage est un impôt sur les transmissions de biens qui s’opèrent par le décès qui a pour but de limiter l’inégalité de la répartition des richesses et éviter la concentration excessive de celles-ci. Car au Luxembourg une exemption s’applique notamment à toutes les successions recueillies ou acquises en ligne directe[1]. De ce fait, au fil des générations, de gros patrimoines familiaux se sont créés sans que pour autant la collectivité ne soit soumise, du moins en partie, au profit. Les recettes des droits de succession par rapport au total des recettes courantes de l’État, tourne autour d’un taux faible de 0.70%, alors qu’en France recettes globales des impôts sur le patrimoine des particuliers s’élèvent à un taux de 3,5 % de leur PIB. Cette situation patrimoniale dommageable qui met en danger l’équilibre sociétal, nécessite une réponse urgente de l’État. Or il convient de souligner que le but d’une telle imposition sur les successions n’est pas la pénalisation des petits patrimoines. Il s’agit plutôt d’une imposition sur les patrimoines fortunés pour mettre fin à la summa divisio ; fortunés-pauvres.

Un effet « secondaire » de cette réforme pourrait être d’abord la transmission anticipée du patrimoine, qui mobilisera du foncier et permettra de lutter de façon conséquente contre la spéculation immobilière. Sans cette mesure, en se limitant seulement à l’augmentation de l’offre de logements et de terrains constructibles, une stabilisation voire une diminution des prix de l’immobilier ne pourra pas être obtenue. Rappelons ici, comme le Statec l’a récemment indiqué dans une étude, que ce sont surtout les jeunes qui au Luxembourg sont « parmi les plus précarisés » en Europe et de moins en moins capables « à s’emparer d’un logement ».

Toutes ces impositions pourraient générer des recettes supplémentaires d’une grande importance qui pourront être utilisées pour une transition écologique qui ne pèse pas sur les plus précaires, mais qui, bien au contraire, mènent à plus d’équité sociale.

Amir Vesali, Olivier Cano, Gledis Kryeziu, Georges Sold

[1] descendante et sous certaines conditions aussi ascendante

Categories
Politesch Positionen

Gesagt, getan!

De Regierungsaccord 2018-2023 vu GAMBIA 2.0

Den 03.Dezember 2018, ass no Woche vu schwéiere Verhandlungen, den aktuelle Regierungsaccord fir di kommend Legislaturperiode 2018-2023 endlech vun deenen dräi Koalitiounspartner ofgeseent ginn.

Et sollt ee villverspriechenden Accord ginn, de betonfest ass an di knapp Majoritéit mat 31 Sëtz net a wackele bréngt.

Ënnert anerem sinn do och all di Unhaltspunkten, déi ech wärend der Wahlcampagne vertrueden hunn, integral abegraff.

Hei sinn eng Rei vu Beispiller mat dem jeeweilegen Extrait aus dem Regierungsaccord:

 • Dageselteren a Mini-Crèchen als Erweiderung zur Crèchen.

“Parallèlement à l’extension de la démarche qualité dans l’éducation non-formelle, la mixité d’offres d’accueil de qualité (crèches, mini-crèches, assistants parentaux) sera également favorisée. Afin de répondre davantage aux besoins des parents travaillant pendant des horaires irréguliers, une flexibilisation des heures d’ouverture, ainsi que l’implantation de structures d’accueil dans des zones d’activités, seront également analysées.”

“Le chômage des jeunes a considérablement baissé, largement à cause de la « garantie pour la jeunesse ». Celle-ci sera améliorée et complétée par une obligation et une garantie de la formation.

“La langue et la culture luxembourgeoise seront renforcées à l’école fondamentale et au lycée avec l’élaboration de matériels didactiques adéquats. Chaque élève des classes supérieures aura la possibilité de suivre des cours facultatifs en matière d’expression écrite du luxembourgeois et d’histoire culturelle du pays.
L’apprentissage de la langue luxembourgeoise sera introduit de manière systématique dans les écoles internationales privées.”

De komplette Regierungsaccord fënnt dir ënnert den heite Link:

https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/12-decembre/Accord-de-coalition-2018-2023.pdf

Categories
Politesch Positionen

RECHT OP ENG AUSBILDUNGSPLATZ

FIR DAT RECHT OP ENG AUSBILDUNGSPLATZ FIR JIDEREEN

Ëmmer erëm kréien ech di lescht Deeg ze héieren, dat ee Jonke vun engem Patron säi Stage net accordéiert kritt huet oder een iwwerhaapt keng Platz fonnt huet fir ee Stage ze mann!

2012, louch de Chômage vun de Jonker bei 18.8%. Dat heescht bal 1 op 5 hat keng Platz an der Aarbechtswelt!

Dat erkläert sech engersäits doduercher dat:

 1. Jonker ëmmer méi laang scolariséiert sinn
 2. Schoulesche System den net flexibel genuch ass fir ze erlaben dat de Jonken niewent der Schoul schaffe kann, respektiv eng Beruffsausbildung kritt.
 3. De Manktem un Interaktioun tëschent de Betriber an eis Schoulen. Wat och eng Erklärung ass, firwat ganz oft Schüler/Studenten nom Studium net di néideg gefrot Kompetenze vum Patron besetzen!

An mir probéieren dat ze änneren an dems mer :

 1. Dat Recht op eng Ausbildungsplatz fir Jidereen aféieren.
 2. D’Partnerschaften tëschent d’ADEM , d’Betriber an eis Schoulen fërderen
 3. D’Betriber, déi konsequent un d’Beruffsausbildung investéieren, steierlech entlaaschten
 4. D’Jugendgarantie weiderentwéckelen an zu enger Ausbildungsgarantie ausbauen
Categories
Politesch Positionen

ZUKUNFT VU LËTZEBUERG

FIR D’ZUKUNFT VU LËTZEBUERG AN EIS NÄCHST GENERATIOUNEN

 

D’Zukunft mécht oft engem Angscht. Zemools wann ee Jong ass, an net genau weess wou am Liewen een drun ass. Ech hunn och missten duerch sou eng Phase vu Ongewëssheete goen a mech mat enger Rei vu Froe beschäftegen.

D’Zukunft bedeit fir mech de Studium, d’Bourse, de spéidere Beruff a firwat net eng Wunneng oder eng Famill?

Ech selwer sinn een zukunftsorientéierte Mënsch, an

sinn dovunner iwwerzeegt, dat mer nëmmen zesummen als Gesellschaft de Wee fir d’Zukunft kënne meeschteren.

Dofir ass et immens noutwenneg dat een zesummen d’Zieler fir d’Zukunft vu Lëtzebuerg festleet, an duerch ee jonken an dynamesche Vertrieder, dëst zur Realitéit mécht!

D’Zukunft mecht oft engem angscht. Zumols wann een Jong ass, an net genau wees wou am Liewen een drun ass. Ech hunn och missten duerch sou eng Phase vu Ongewëssheeten goen a mech mat enger Rei vu Froen beschäftegen.

Categories
Politesch Positionen

FIR D’FËRDERUNG VUN DER LËTZEBUERGER SPROOCH

Ech sëtze mech an fir d’Fuerderung vun der Lëtzebuerger Sprooch.

D‘Lëtzebuergescht ass net meng Mammesprooch an awer hunn ech et schonn ëmmer wichteg fonnt, dat mer ons Sprooch oprecht halen.Mat der Sprooch sollt ee Leit net Angscht maan, oder Gesellschaft auseneen dréiwen!

Ech sinn der Iwwerzeegung, dat mer mat onser Sproochepolitik um gudde Wee sinn, an awer eng Réi vun Efforte misste gemaach ginn!

 

– Wéi wier et wann mer mol d‘Offer an eise Schoule géingen méi ausbauen?
-Wéi wier et wann mer selwer ufänken Lëtzebuerger Literature oder Lëtzebuerger Musekszeene ze ënnerstëtzen?

 

Domadder wier scho villes gedoen!